Wednesday, November 11, 2015

Quạt hút gió ly tâm


Quạt hút gió ly tâm lại ngược với quạt hút gió hướng trục. Số lượng cánh cắt không khí của loại quạt này lớn, motor truyền động trực tiếp và motor truyền động gián tiếp với dây cua roa đặt hoàn toàn bên ngoài

Xem: http://intuigiay04.blogspot.com/2015/11/mua-quat-hut-o-au-chat-luong.html

No comments:

Post a Comment